Política de privacidade

(importante a súa lectura)

 

Infórmase que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados pola Asociación Vecinal cultural y deportiva de Los Rosales con domicilio en Plaza Elíptica 1, 15011 A Coruña, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade de dito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que Vostede nos facilite os seus datos. 

 

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, sempre e cando non nos indique o contrario exercendo o seu dereito a supresión, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legales e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron recabados.

 

A Asociación Vecinal cultural y deportiva Los Rosales non elaborará ningún tipo de "perfil" , en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Asimesmo, a Asociación Vecinal cultural y deportiva Los Rosales cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, imcompletos ou deixen de ser necesarios para a sua finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

 

Mentres non se nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre ambas partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxeto de dicisións individuallizadas, automatizadas, en relación cos datos obxeto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico veciñosLosRosales@hotmail.com, adxuntando copia do seu DNI ou documento equivalente. En caso de non obtér satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente, sendo ésta a Axencia Española de Protección de Datos, no que os datos  de contacto están accesibles en :

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

 

A Asociación Vecinal cultural y deportiva de Los Rosales adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes según a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal. Sen embargo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados das alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

 

Dacordo co que establece a Lei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interés, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.